Zweilous

<-#633 Deino
#635 Hydreigon->
Evolves from: Deino
Evolves to: Hydreigon
Bulbapedia ArticleZweilous
Zweilous


Times Encountered:61
Times Captured:9
Encounter Chance:35%


Trainers who own this pokemon:
AlexArmstrong Jonysonic5000 Karo Rushe Brady strike pacdiggity yuyu! Syrubis Knox22
Shiny Zweilous


Times Encountered:2
Times Captured:1
Encounter Chance:1% of 35%


Trainers who own this pokemon:
joy
RMRKMon Board | RMRKMon is an RMRK feature.
Pokémon ©1995-2014 Nintendo, Creatures and GAME FREAK™