Gothorita

<-#574 Gothita
#576 Gothitelle->
Evolves from: Gothita
Evolves to: Gothitelle
Bulbapedia ArticleGothorita
Gothorita


Times Encountered:43
Times Captured:8
Encounter Chance:60%


Trainers who own this pokemon:
strike modesty joy AbsoluteIce Garge &&&&&&&&&&&&&
Shiny Gothorita


Times Encountered:2
Times Captured:1
Encounter Chance:1% of 60%


Trainers who own this pokemon:
Xim
RMRKMon Board | RMRKMon is an RMRK feature.
Pokémon ©1995-2014 Nintendo, Creatures and GAME FREAK™