Registeel

<-#378 Regice
#380 Latias->
Bulbapedia ArticleRegisteel
Registeel


Times Encountered:53
Times Captured:15
Encounter Chance:10%


Trainers who own this pokemon:
joy akatharsia pacdiggity Dr. Mc Jules Acolyte &&&&&&&&&&&&& Karo Rushe AteOneZero Euphoria Kaziklu Bey Kyriaki Sated
Shiny Registeel


Times Encountered:0
Times Captured:0
Encounter Chance:1% of 10%

RMRKMon Board | RMRKMon is an RMRK feature.
Pokémon ©1995-2014 Nintendo, Creatures and GAME FREAK™