Lairon

<-#304 Aron
#306 Aggron->
Evolves from: Aron
Evolves to: Aggron
Bulbapedia ArticleLairon
Lairon


Times Encountered:230
Times Captured:27
Encounter Chance:60%


Trainers who own this pokemon:
pacdiggity joy bluntsword modern algebra Roph FlameMaster5 Jules Dr. Mc AteOneZero Karo Rushe Acolyte Zylos Brady AlexArmstrong Malson Zexion Kyriaki &&&&&&&&&&&&& danielson Japhasca
Shiny Lairon


Times Encountered:4
Times Captured:2
Encounter Chance:1% of 60%


Trainers who own this pokemon:
Jules modern algebra
RMRKMon Board | RMRKMon is an RMRK feature.
Pokémon ©1995-2014 Nintendo, Creatures and GAME FREAK™