Entei

<-#243 Raikou
#245 Suicune->
Bulbapedia ArticleEntei
Entei


Times Encountered:42
Times Captured:16
Encounter Chance:10%


Trainers who own this pokemon:
Dr. Mc pacdiggity joy Jules Karo Rushe trexrell AteOneZero Kaziklu Bey Brady Japhasca Kyriaki
Shiny Entei


Times Encountered:0
Times Captured:0
Encounter Chance:1% of 10%

RMRKMon Board | RMRKMon is an RMRK feature.
Pokémon ©1995-2014 Nintendo, Creatures and GAME FREAK™