Slugma

<-#217 Ursaring
#219 Magcargo->
Evolves to: Magcargo
Bulbapedia ArticleSlugma
Slugma


Times Encountered:261
Times Captured:28
Encounter Chance:65%


Trainers who own this pokemon:
sipsop Zylos neuromonster akatharsia joy pacdiggity Acolyte Dwarra? PhoenixFire Dr. Mc &&&&&&&&&&&&& AteOneZero Jules Karo Rushe Euphoria Brady Kaziklu Bey Zexion SeMcDun Kyriaki Sophist Roph
Shiny Slugma


Times Encountered:3
Times Captured:1
Encounter Chance:1% of 65%


Trainers who own this pokemon:
Kaziklu Bey
RMRKMon Board | RMRKMon is an RMRK feature.
Pokémon ©1995-2014 Nintendo, Creatures and GAME FREAK™