Palkia

<-#483 Dialga
#485 Heatran->
Bulbapedia ArticlePalkia
Palkia


Times Encountered:2
Times Captured:1
Encounter Chance:2%


Trainers who own this pokemon:
Dr. Mc
Shiny Palkia


Times Encountered:0
Times Captured:0
Encounter Chance:1% of 2%

RMRKMon Board | RMRKMon is an RMRK feature.
Pokémon ©1995-2014 Nintendo, Creatures and GAME FREAK™